Uitgangspunten

De begeleiding door het CLB is in belangrijke mate gericht op vragen die leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen aan ons stellen.

Daarnaast doet het CLB ook een eigen aanbod in de verschillende begeleidingsdomeinen. Leerlingen, ouders en de school kunnen hier al dan niet op ingaan.

Enkele CLB-activiteiten zijn wel verplicht:

  • de medische onderzoeken,
  • de maatregelen bij besmettelijke ziekten
  • de begeleiding bij leerplichtproblemen.

Leerlingen, ouders en de school zijn verplicht hieraan mee te werken.

Het CLB werkt emancipatorisch. Wie een vraag stelt beslist mee over de aanpak. De activiteiten worden steeds in overleg met de cliënt uitgevoerd. De begeleiding richt zich op het versterken van zijn of haar eigen krachten en mogelijkheden.

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het speelt in op bestaande noden bij ouders, leerlingen, leerkrachten en scholen. De vragen die zij stellen bepalen in belangrijke mate de activiteiten van het CLB.

Begeleiding situeert zich best zo dicht mogelijk bij de leerling. Wat ouders en leerkrachten zelf kunnen, moet het CLB niet doen. Het CLB zal hen ondersteunen in hun aanpak van leer-, ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Wanneer dit niet volstaat, kan het CLB zelf de begeleiding opnemen.

welkom bij VCLB Leuven